TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Skuteczna interwencja WIR w sprawie paliwa rolniczego

W ostatnich dniach sierpnia, a jednocześnie w końcowych dniach przyjmowania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotarła prośba o pomoc.

Problem, z którym zwrócili się do nas rolnicy wynikał z faktu, że niektóre gminy odmawiały przyjęcia wniosków i faktur od nowych i młodych rolników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej po 1 lutego 2023 r. Powodem odmowy był fakt, że na wniosku akcyzowym widnieje zapis, że rolnik jest posiadaczem użytków rolnych, położonych na terenie danej gminy i określonych w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składa wniosek. Zapis ten, był przez niekiedy przez gminy niewłaściwie interpretowany.  

Po analizie przepisów, z których wynikało, że w 2023 roku gminy w II naborze wniosków, czyli w sierpniu br. nie mogą posługiwać się decyzją wydaną na początku roku, gdyż zmieniły się zasady przyznawania zwrotu, Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała pismo do KRIR. (pisaliśmy o sprawie: http://wir.org.pl/asp/rolnicy-ruszaja-z-jesiennymi-pracami-polowymi-a-paliwa-brak,1,artykul,5,3924). Nasza interwencja za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych, okazała się skuteczna, gdyż z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa, wynika, że: ,,…jeżeli producent rolny po otrzymaniu części zwrotu podatku akcyzowego w I terminie danego roku wydzierżawi lub dokonana zbycia części użytków rolnych, to kwota niewykorzystanego przez niego w I terminie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego, w II terminie składania wniosków przysługuje, uwzględniając załączone faktury lub ich kopie dzierżawcy lub nabywcy użytków rolnych w wysokości niewykorzystanego rocznego limitu zwrotu podatku przez wydzierżawiającego lub zbywcę w I terminie – w przypadku, gdy ustalony roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w II terminie dla wydzierżawiającego lub zbywcy jest niższy od otrzymanej kwoty zwrotu w I terminie…”

Ministerstwo podaje też, że wykazany w ewidencji gruntów i budynków stan dotyczący powierzchni użytków rolnych określa jedynie, czy na dzień 1 lutego danego roku grunty te były zakwalifikowane jako użytki rolne. W przypadku powiększenia gospodarstwa rolnego, składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do nabytych lub wydzierżawionych gruntów w części niewykorzystanego na te grunty, rocznego limitu zwrotu przez poprzedniego posiadacza. W związku z powyższym wnioskodawca nie musi być właścicielem czy też posiadaczem (współposiadaczem) użytków rolnych w dniu 1 lutego. Mógł on bowiem nabyć gospodarstwo rolne od rodziców np. w dniu 15 marca i będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku w sierpniu tego samego roku. Istotne jest, aby wnioskodawca w dniu składania wniosku był posiadaczem gospodarstwa rolnego i aby wykazane we wniosku użytki rolne w dniu 1 lutego tego samego roku były wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Interpretacja Ministerstwa została przekazana do zainteresowanych rolników, którzy obecnie na jej podstawie odwołują się, od niekorzystnych dla nich decyzji.

Pisma:

  1. Interwencja WIR do KRIR
  2. Pismo KRIR do Ministerstwa Rolnictwa
  3. Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

 

E. Bryl (wirkon@wir.org.pl)


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.