TRAKTORY, KOMBAJNY, POJAZDY ROLNICZE

Koniec problemów z paliwem rolniczym

Od dnia 6 marca br. obowiązują zmiany prawa dotyczące zwrotu akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolniczej. Zmiana ta upoważnia do uzyskania zwrotu akcyzy za paliwo o kodach: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00.

Nowe regulacje wydłużyły także do 31 marca pierwszy termin składania wniosków w roku 2019. Gminy mają czas na wydanie decyzji do końca kwietnia. Jeżeli urząd gminy jeszcze nie wydał decyzji o przyznaniu gospodarstwu zwrotu akcyzy, musi stosować wyłącznie nowe przepisy. Rolnicy, którym wcześniej odmówiono zwrotu akcyzy ze względu na „niewłaściwe” kody na fakturze, mają prawo złożyć odwołania od wydanych decyzji lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski te będą rozpatrzone na mocy obecnie obowiązującego znowelizowanego prawa.

Zwrot akcyzy będzie także dotyczyć paliwa o kodzie CN 2710 19 41, które zastąpiło paliwo CN 2710 20 11. Szczegółowe wyjaśnienie w tym względzie zawiera pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2019 r. stanowiące odpowiedź na wystąpienie Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajki. Treść pisma zamieszczamy poniżej.

W związku z pismem z dnia 1 marca 2019 r. znak RRW-142-543/19(2) w sprawie przedstawionej przez Panią Edytę Pacholczyk z Urzędu Gminy Szczecinek dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Ustawa ta została przekazana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41. W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 po wejściu w życie ww. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) określa się dane, jakie powinna zawierać faktura. Uwzględniając przepisy ww. ustawy, na fakturze nie jest wymagane podanie kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej. Natomiast w przypadku wątpliwości, czy zakupiony przez producenta rolnego olej napędowy jest oznaczony ww. kodem CN organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania może zwrócić się z zapytaniem o kod CN oleju napędowego do sprzedawcy.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

 

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

 

© Copyright dobre-traktory.pl - dobre-traktory.pl. | All Rights Reserved.
Serwis dobre-traktory.pl nie odpowiada za informacje zamieszczone w serwisie.
Zamieszczone na stronach serwisu informacje o towarach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.